fbpx

เปิดตัว แอปพลิเคชัน ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย

แอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านการช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อแจ้งเหตุร้ายและเตือนภัยอย่างทันท่วงที แอปพลิเคชัน “M-help me” save your life เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ถูกคิดค้นขึ้นโดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน , มัณดาวีต์ กรุ๊ป และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยแอปพลิเคชัน จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักสำคัญ 3 มิติ คือ ป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น สภาพการจราจร การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยใกล้ตัว อย่างการจี้ปล้น เหตุเรือล่ม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเน้นช่วยเหลือในแง่การให้บริการข้อมูลสาธารณะ เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยสามารถกดที่ปุ่ม sos จากนั้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้อีกด้วย […]

Read More

เปิดตัว แอปพลิเคชัน ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย

แอปพลิเคชัน “M-help me” save your life แอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ถูกคิดค้นขึ้นโดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยแอปพลิเคชัน จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยที่จะเกิดขึ้น โดยยึดหลักสำคัญ 3 มิติ คือ ป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น สภาพการจราจร การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยที่ใกล้ตัว อย่างการจี้ปล้น เหตุเรือล่ม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเน้นช่วยเหลือในแง่ของการให้บริการข้อมูลสาธารณะ เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยสามารถกดที่ปุ่ม sos จากนั้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ที่ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้อีกด้วย คาดว่าในปีแรกจะมียอดดาวน์โหลดมากถึง 4แสนครั้ง และเพิ่มขึ้นเป็น 22ล้านครั้งภายใน3ปี โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m-help […]

Read More